Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Đi với Xác Ướp thế là mất điện thoại, chỉ tiếc cái số dễ nhớ. Lần này chắc là có smartphone chơi đt cho thik...

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013