Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Nấu mỳ!

Bin học về, đói nên tự làm một gói Hảo Hảo măm cho vui. Tôi nay Minh mốc bắt chước, hì hục 15' mới xong, đang khoái chí thì Bin tương ngay 1 câu :" iu đôn nâu cắm cơm..."... Mất cả ngon!