Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Kỳ lạ!
Đi với Xác Ướp, Bin chỉ thích về quê, không thích ở cái nhà Xác Ướp đang ở.