Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Đi chơi Văn Miếu

Bố mệt nên ở nhà. Chú Dũng đi xa lâu mới về nên muốn đi chơi.