Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Mọi người cứ nói nhà Bin như... "trại lính"... Kê! Ngày mai "trại lính" sẽ làm pizza đặc biệt, không đâu có!