Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Sau nửa tháng chiến tranh lạnh, hôm qua Minh mốc đã đầu hàng. Lần sau chừa, dám bắt nạt Bin à...

1 nhận xét: